Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

KONKURS "MÓJ LAS"

KONKURS "MÓJ LAS"

Konkurs "Mój Las" organizowany jest przez Zarząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: regionalnym (I etap) i centralnym (II etap). W konkursie biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych; podzieleni na cztery kategorie wiekowe. Tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianej ochrony przyrody i środowiska, pracy leśników, gospodarki leśnej oraz wykorzystania surowca drzewnego.

 

XXIX EDYCJA - 2015 / 2016

KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
pod hasłem

MÓJ LAS

 

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy

1.

Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących tematów następuje w dniu 2 czerwca 2015 r.

2.

Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD.

3.

Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap - na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD

4.

Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie,  w terminie do 30 listopada 2015 roku.

5.

Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające sie z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.

 

5.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.

 

5.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.

6.

Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
- wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy,
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.

7.

Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.

8.

Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP  lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2016 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.

9.

Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2016 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.

10.

Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.

11.

Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.

12.

Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.

13.

Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.

14.

Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2016 roku

15.

Lista sponsorów ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.


2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych 

1.

Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Wymagane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.

2.

W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.

3.

Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.

4.

Do uznania autora pracy pozostawia sie formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 0,5 kg.

5.

Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.

6.

Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.

7.

Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.

8.

Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

3. Tematyka konkursu 

Tematy konkursu ustalone w XXVIII edycji 2015/2016 dla każdej kategorii wiekowej:  

1.

kategoria I   - Piętra lasu i ich mieszkańcy

2.

kategoria II  - Grzyby polskich lasów

3.

kategoria III - Las miejscem pracy, wypoczynku i ostoją dzikiej przyrody

4.

kategoria IV - Las -- moja naturalna siłownia


Tematy XXIX edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

4. Uczestnictwo w konkursie

W konkursie "Mój Las" mającym na celu:

§  poszerzanie wiedzy przyrodniczo - ekologiczno - leśnej

§  promowanie walorów przyrodniczo - turystycznych polskich lasów

§  podejmowanie działań na rzecz ochrony  środowiska

może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych - ogólnokształcących i zawodowych.

 


Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I

- młodzież szkół podstawowych klas I - III

Kategoria II

- młodzież szkół podstawowych klas IV-VI

Kategoria III

- młodzież gimnazjów

Kategoria IV

- młodzież ponadgimnazjaknych szkół ogólnokształcących i zawodowych.

 5. Postanowienia końcowe

W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.

Autorzy prac - uczestnicy konkursu, którzy zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w poprzedniej edycji konkursu nie mogą uczestniczyć w następnej , kolejnej edycji, w tej samej kategorii wiekowej.

Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.

Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.

Uczniowie biorący udział w konkursie "Mój Las" oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu "Mój Las".