Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Zielonogórski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa powstał 16 listopada 1950 roku, z siedzibą w Dyrekcji Lasów Pań­stwowych w Żarach. Inicjatorem i pierwszym Przewodniczącym Oddziału był mgr inż. Wiesław Bzura - ówczesny Kierownik Wydziału Planowania i Organizacji, uczestnik II Wojny światowej, kapitan Wojska Polskiego w Rezerwie.

ZARYS HISTORII

Zarządu Oddziału

Stowarzyszenia Inżynierów

i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

w Zielonej Górze

za okres od 1950 roku do 1999 roku

Opracował inż. Bolesław Grochowski

Zielona Góra, grudzień 1999

1.0. WSTĘP

Zielonogórski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa powstał 16 listopada 1950 roku, z siedzibą w Dyrekcji Lasów Pań­stwowych w Żarach. Inicjatorem i pierwszym Przewodniczącym Oddziału był mgr inż. Wiesław Bzura - ówczesny Kierownik Wydziału Planowania i Organizacji, uczestnik II Wojny światowej, kapitan Wojska Polskiego w Rezerwie.

Pionierską działalność organizacyjną Oddziału SITLiD na Ziemi Lubuskiej, obej­mującej swym zasięgiem tereny obecnego województwa lubuskiego, podjęli na­stępujący koledzy:

inż. Piotr Tajchert ( t ),

inż. Bolesław Kostkiewicz,

mgr inż. Zenobiusz Kanus ( t ),

mgr inż. Jan Kiełb,

inż. Feliks Kunze ( t ),

mgr inż. Adam Szczerba,

inż. Wacław Kosicki,

inż. Bolesław Łagoda ( t )

mgr inż. Wojciech Skarbek ( t ),

inż. Franciszek Kozieł ( t ),

inż. Karol Kowalski ( t ),

Wacław Piwowski ( t ),

inż. Artur Mohr ( t ),

Edmund Szwoch ( t ),

inż. Jan Piotrowski   i inni.

Następny dwudziestoletni okres działalności Oddziału SITLiD, przypadający na lata 1960 - 1979, koncentrował się głównie na wyzwalaniu energii i inicjatyw ze strony poszczególnych członków Stowarzyszenia, jak również całych zespołów. W dalszym ciągu sprawa szkolenia kadr technicznych, jak i robotniczych, odgrywała rolę pierwszoplanową.

W aktywizacji naszego Stowarzyszenia istotny wpływ miały wielkie wydarzenia w kraju, z których wymienić należy:

•   Kongresy Techników Polskich,

•   Kongresy Związków Zawodowych,

•   Krajowe Zjazdy Delegatów SITLiD,

•   Kongres Leśników Polskich.

W rozwoju naszego Stowarzyszenia duże znaczenie miało także przychylne i życz­liwe stanowisko kierownictwa Resortu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Koledzy ci w latach 50 - tych organizowali koła SITLiD w nadleśnictwach, tarta­kach i fabrykach mebli.

Od zarania swego istnienia Zarząd Oddziału skierował swoją uwagę na zagadnie­nie podnoszenia kwalifikacji kadr technicznych, przez doszkalanie i prowadzenie szerokiej akcji odczytowej.

Jak wiadomo w okresie powojennym w leśnictwie, ale nie tylko, brakowało wy­kwalifikowanej kadry technicznej, szczególnie zaś personelu średniego, dlatego też Stowarzyszenie, w tym Zarząd Oddziału uznał sprawę szkolenia, jako prioryte­tową.

Zielonogórski Oddział SITLiD od zarania napotykał na ogromne trudności w swej działalności. Siedziba Oddziału mieściła się w Żarach, na południowym krańcu województwa, w odległości 50 km od miasta wojewódzkiego, w którym znalazły swą siedzibę wszystkie pozostałe instytucje i organizacje. Powodowało to znaczne utrudnienie we współdziałaniu z inteligencją techniczną pozostałych branż, ale również z członkami i przedstawicielami kół naszego Stowarzyszenia.

2.0.       DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Zarząd Oddziału zielonogórskiego SITLiD koncentrował swoją działalność na:

=>podnoszeniu wiedzy technicznej i doszkalaniu kadr,

=>aktywizacji pracy kół terenowych SITLiD, organizowaniu nowych kół i powięk­szaniu liczebności członków,

=>utrzymywaniu współpracy z dyrekcjami przedsiębiorstw i zakładów,

=>propagowaniu rozwoju wynalazczości pracowniczej i udzielaniu pomocy klubom techniki i racjonalizacji,

=>pracach przedkongresowych,

=>otaczaniu opieką stażystów.

Podnoszenie wiedzy technicznej odbywało się przez:

1) organizowanie kursów,

2)opracowywanie referatów,

3)wygłaszanie odczytów i prowadzenie dyskusji,

4)organizowanie kursokonferencji,

5)organizowanie wycieczek naukowo - technicznych,

6)wyświetlanie filmów, przeźroczy o tematyce naukowo - technicznej,

7) organizowanie pokazów i wystaw.

2.1. Kursy

Kursy dokształcające lub specjalistyczne organizowane były przez poszczególne przedsiębiorstwa, przy ścisłej współpracy Zarządu Oddziału SITLiD, który był współautorem programów szkoleń oraz typował kadrę wykładowców. Kursy dłuż­sze niż 1 dzień, prowadzone były z oderwaniem od pracy. 0 różnorodności tema­tycznej kursów, podyktowanej potrzebami zakładów pracy, niech świadczą poniż­sze przykłady:

1953  * W grudniu Zarząd Oddziału zorganizował i obsłużył dwa, 3-dniowe kursy dla przedstawicieli Klubów Techniki i Racjonalizacji, ukończyło je 100 osób.* Zarząd Oddziału zorganizował kurs języka rosyjskiego dla 38 osób. Po­dobne kursy zorganizowały niektóre koła.

1954  * Jesienią zorganizowana narada, a wiosną 1955 - 1-dniowy kurs z zakresu produkcji szkółkarskiej i hodowli gatunków szybko rosnących, dla 170 słuchaczy.* Rozpoczęto jesienią 1954, a zakończono w 1955 kurs dla 28 osób z zakresu mechanicznej ścinki drewna dla personelu technicznego.

1955  * Zarząd "Oddziału zorganizował i prowadził szereg kursów kwalifikacyjnych dla robotników, i tak w czerwcu      - 56 robotników ukończyło kurs mechanicznej ścinki, uzyskując tytuł robotnika wykwalifikowanego. W  szkoleniu przyzakładowym przeszkolono 452 osoby z mechanicznego pozyskania drewna, 408 z ochrony lasu, 200 z zagospodarowania lasu i 220 z użytkowania.

1956    * W dalszym ciągu organizowano i prowadzono kursy dla robotników, i tak z cięć pielęgnacyjnych  i jesiennych próbnych poszukiwań szkodni­ków sosny - 286 osób, z manipulacji drewna przeszkolono 159 pracow­ników spedycji drewna i 292 osoby - pracowników nadleśnictw,

1957       *  W dalszym ciągu szkolono robotników z obsługi pił motorowych (592 osoby). W zakresie zwalczania sówki  choinówki przeszkolono 420 osób.

*  Znaczącym wysiłkiem Zarządu Oddziału było przeprowadzenie w latach 50 - tych weryfikacji pracowników z wyższym wykształceniem, którzy z powodu wojny zmuszeni byli do przerwania studiów lub w czasie wojny utracili dokumenty ukończenia studiów. Wszystkim zainteresowanym udzielono pomocy w zdobyciu odpowiednich dokumentów. Zorganizowano również studia pomocnicze dla osób z brakami w wykształce­niu wyższym.

1961 * Zarząd Oddziału zorganizował długoterminowy kurs, przygotowujący kolegów leśników do składania egzaminu eksternistycznego na stopień technika. W tym celu powołany został ośrodek konsultacyjny przy Technikum Leśnym w Rzepinie. Na kurs ten uczęszczało 44 kolegów, z których 43 złożyło egzamin z wynikiem pozytywnym, uzyskując tytuł technika leśnego.

1963 * Zorganizowany został 3 - letni kurs konsultacyjny z zakresu technikum leśnego. Kurs ten rozpoczęło 134 kolegów, a ukończyło 80.

*  Przy współudziale zarządów kół, przedsiębiorstwa powołały do życia ośrodki informacji techniczno - ekonomicznej. Jako pierwsze powstały w 1962 roku przy Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Ża­rach i przy Świebodzińskiej Fabryce Mebli. Z literatury zawodowej i poradnictwa ośrodków informacji techniczno - ekonomicznej korzysta­ło każdego roku około 1500 inżynierów, techników i ekonomistów, a także pracownicy administracyjni.

1980 * Cykl kursów dla pracowników nadleśnictw wszystkich szczebli w zakresie prognozowania oraz organizacji zwalczania brudnicy mniszki. Gradacja tego szkodnika, o nienotowanych w historii leśnictwa rozmia­rach, wymagała precyzyjnego przygotowania akcji oraz należytego jej przeprowadzenia. Koledzy z Wydziału Zagospodarowania Lasu pod kierownictwem Naczelnika mgr inż. Kazimierza Bąka, opracowali „Ramowe            wytyczne w sprawie organizacji akcji zwalczania brudnicy mniszki na terenie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Zielo­nej Górze". Było to wówczas jedyne opracowanie w kraju, które w spo­sób uporządkowany ujmowało cale to zagadnienie.

1985 * Kursy doszkalające dla młodych techników: z hodowli i ochrony lasu przeszkolono 62 osoby, z użytkowania lasu - 47 osób, BHP - 42 osoby i ochrony przeciwpożarowej - 26 osób.

1985  *  Zorganizowano roczny kurs dla gajowych, ukończyły go 62 osoby, zda­jąc egzamin z wynikiem pozytywnym.

        * W każdym nadleśnictwie odbyło się spotkanie informacyjno - instruktażowe dla personelu inżynieryjno -                          technicznego, z programem zawo­dowym i dotyczącym poprawy pracy stowarzyszeniowej.

        *  W branży meblarskiej 20 pracowników ukończyło kursy mistrzowski lub czeladniczy, uzyskując tytuł   czeladnika           lub mistrza.

1992     * Dominującym tematem szkoleń były szkolenia kandydatów do służby leśnej.

Szczupłość miejsca nie pozwala na wymienienie wszystkich organizowanych przez Stowarzyszenie kursów. Reasumując należy stwierdzić, że w mijającym 50 - leciu zorganizowanych było ponad 1000 różnych kursów, w których uczestniczyło oko­ło 30 000 osób. Jak z tego wynika, jest to istotny wkład naszego Stowarzyszenia w dzieło podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w lasach, przemyśle drzewnym i meblarskim.

2.2. Odczyty, filmy, konkursy

W akcji odczytowej korzystano w części z referatów otrzymywanych centralnie, jednak w zdecydowanej większości referaty były opracowywane na miejscu, uwzględniające aktualne zagadnienia. Wśród opracowywanych referatów uwagę zwracały następujące tematy:

•   najnowsze osiągnięcia techniki w meblarstwie,

•   wydajność tarcicy przy produkcji mebli,

•   wykańczanie mebli lakierami polisterowymi,

•   zaparzanie się drewna bukowego na zrębach,

•   cięcia pielęgnacyjne,

•   rola koła SITLiD w zakładzie pracy,

•   zabezpieczenie przeciwpożarowe w produkcji mebli,

•   klejenie drewna prądem wysokiej częstotliwości,

•   BHP przy wykańczaniu lakierami,

•   czynniki kształtujące wydajność pracy,

•   obliczanie efektywności postępu technicznego,

•   postępowe metody zagospodarowania lasu,

•   ochrona lasu w ujęciu kompleksowym,

•   zagrożenia lasu spowodowane uprzemysłowieniem (imisje),

•   informacje naukowo - techniczne z wyjazdów krajowych i zagranicznych.

Ilość wygłaszanych odczytów wahała się od 30 do 150 rocznie. Ilość słuchaczy na jednym odczycie wynosiła średnio od 10 - 30 - 35 osób. Pragnąc uatrakcyjnić szko­lenia i odczyty, członkowie Stowarzyszenia spowodowali zakupienie kamery fil­mowej i aparatury projekcyjnej przez zakłady pracy. Każdego roku (poczynając od 1953) wyświetlano od kilku do 50 filmów.

W organizowanych przez Zarząd Oddziału SITLiD konkursach, szczególne zna­czenie miały te, które dotyczyły:

•   zwiększenie wydajności sadzonek w szkółkach,

•   wprowadzenia mechanizacji prac i lepszej organizacji na składnicach,

•   propagowania ruchu racjonalizatorskiego,

•   poprawy warunków BHP i zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,

•   wykorzystania trocin,

•   ścinki piłami motorowymi,

•   zmniejszenia pracochłonności przy produkcji mebli.

Kilka przykładów:

1955 Wystawa postępu technicznego w leśnictwie, w ramach powiatowej wy­stawy rolniczej w Żarach.

1960 W ogłoszonym konkursie na najlepszą szkółkę wzięły udział 22 leśnictwa. Ten rodzaj konkursu kontynuowano przez szereg lat, wpływał w istotny sposób na rywalizację, nie tylko w osiąganiu coraz to większej wydajności sadzonek, ale także na poprawę ich jakości i zwiększenia wachlarza ga­tunków

1962 Pokaz na skalę krajową na temat „Prawidłowe zagospodarowanie składnic spedycyjnych i mechanizacja prac na składnicach ". Pokaz zorganizowano przy współpracy z kołem SITLiD przy OZLP Żary.

Koła przy fabrykach mebli zorganizowały wystawę, która obejmowała na­stępujące zagadnienia:

=>meble nowoczesne,

=>postęp techniczny w meblarstwie

=>produkcja mebli na eksport,

=>zastosowanie płyt wiórowych laminowanych do produkcji mebli ku­chennych.

1968   Konkursy:

„Ścinki jednoosobowej",

„Co wiesz o prawie wynalazczym"

„Zmniejszenie pracochłonności przy produkcji  elementów w meblar­stwie",

„Wykorzystanie trocin w przemyśle drzewnym".

1969   Koło przy Szprotawskich Zakładach Przemysłu Terenowego,   zorganizo­wało konkurs pt. „Jak zapobiegać powstawaniu wypadków na stanowisku pracy?"

Należy stwierdzić, że w wyniku organizowanych konkursów powstało wiele uni­kalnych rozwiązań technicznych, technologicznych i produktów.

2.3. Konferencje naukowo - techniczne i kursokonferencje

Wspólnie z dyrekcjami przedsiębiorstw organizowane były konferencje i kurso­konferencje, z pokazami w terenie obiektów związanych z tematyką. Oto wybrane przykłady tematyczne konferencji:

1960 -1962     Zorganizowano 6 konferencji:

„ Cięcia pielęgnacyjne i sposób ich przeprowadzenia", „Mechaniczne przygotowanie i uprawa gleby w różnych warunkach siedliskowych ",

„Racjonalne metody prowadzenia gospodarki łąkowo - rolnej w go­spodarstwie leśnym ",

„Ruch racjonalizatorski w przemyśle meblarskim", „ Zastosowanie tworzyw w przemyśle meblarskim", „Prawidłowy proces technologiczny i normalizacji w przemyśle leś­nym".

1963 -1966     Kursokonferencje z pokazami terenowymi, tematy:

„ Uproduktywnienie terenów zabagnionych oraz   trzcinniczysk", "Najnowszy sprzęt stosowany w użytkowaniu, hodowli i ochronie lasu",

„Zagadnienia mechanicznego załadunku i rozładunku drewna",

o zasięgu krajowym:

„Sprzęt mechaniczny używany w gospodarstwie leśnym oraz sprzęt do zwalczania pożarów".

1967 -1969    Tematy konferencji o zasięgu lokalnym„Rola koła SITLiD w zakładzie pracy", „Omówienie zasad porozumienia między kołem a dyrekcją zakładu", „Zagadnienia postępu technicznego i racjonalizacji", „ Ochrona lasu w ujęciu kompleksowym ", „Stosowanie drzewnych elementów wymiarowych w meblarstwie", „Najczęściej spotykane wady powłok polisterowych w meblarstwie".

1971     Konferencja zorganizowana przez ZO SITLiD i PTE pt. „Kierunki rozwoju i kooperacji przemysłu drzewnego w województwie zielo­nogórskim".

1974    Zorganizowano 8 narad i konferencji, poświęconych głównie organizacji prac produkcyjnych w leśnictwie, np. „Nowe kierunki w zagospodarowaniu lasu", „ Organizacja prac produkcyjnych w  leśnictwie ", „Metody podniesienia jakości wykonywanych planów urządzenia gospodarstwa leśnego ".

1984    Konferencja nt: „Biologiczna zabudowa lasów zielonogórskich w świetle istnieją­cych zagrożeń", 17-24.10.1984r. wzięli udział: nadleśniczowie, za­stępcy nadleśniczych i nadleśniczowie terenowi - łącznie 77 osób. Materiały do tego tematu opracował koi. mgr inż. Kazimierz Bąk -Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Lasu.

1987   Zarząd Oddziału SITLiD wspólnie z TNiK zorganizował konferen­cję o zasięgu ogólnokrajowym, w branży meblarskiej, na temat: Jakość obróbki i wykończenia elementów płytowych i litych ". W konferencji wzięły udział 82 osoby, w tym 3 z firm zagranicznych. Koło SITLiD przy Nadleśnictwie Lubsko, wspólnie z Kołem przy Nadleśnictwie Świeradów, zorganizowało 2 - dniową kursokonferencje  wyjazdową  na   teren  Nadleśnictwa  Świeradów.  Temat: „ Ochrona lasów zagrożonych przez emisje przemysłowe ".

1988    25  -  27.10.1988r.   konferencja  krajowa,   temat:   „Suszarnictwo drewna". Organizator - Sekcja Drzewna SITLiD, uczestników 93 z kraju i zagranicy.

1989  Sekcja Drzewna przy współpracy z Sekcją Meblarską zorganizowa­ła konferencję krajową z udziałem firm zagranicznych. Temat: „Na­rzędzia, ich przygotowanie oraz materiały ścierne dla przemysłu drzewnego". Uczestniczyło w niej 80 osób.

1991    Sekcja Leśna:

1 - konferencja ogólnokrajowa, temat: „Aktualne problemy hodow­lano - łowieckie i ochrony lasu".

2 - międzynarodowa konferencja, temat: „Problemy leśnictwa fiń­skiego, organizacja pracy i sprzęt przy pozyskaniu i zrywce drew­na".

1992     zorganizowano cztery konferencje, w tym jedną o zasięgu krajo­wym, temat: „Ochrona przeciwpożarowa"'oraz   trzy o zasięgu re­gionalnym, tematy hodowlano - ochroniarskie i prywatyzacji prac w leśnictwie.

1993   Sekcja Leśna wspólnie z Polskim Towarzystwem Leśnym zorgani­zowała  konferencję   regionalną,   temat:   „Wybrane problemy z ochrony i hodowli lasu ".

1995    27.04.1995r.   konferencja  o   zasięgu  krajowym,  zorganizowana przez Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Melioracji, wspólnie z Oddziałem SITLiD. Temat: „ Techniczne i ekologiczne aspekty ochrony przeciwpowodziowej, na przykładzie rejonu No­wej Soli". Zaprezentowano tam 3 referaty, opracowane przez naszych kolegów.

19 - 21.04.1995r. wspólnym wysiłkiem z Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizowana została Kra­jowa Konferencja nt.: „Ochrona przeciwpożarowa lasu". Program terenowy dla ponad 200 osób przygotowali nasi koledzy.

1996   -1997     Konferencje regionalne    dla nadleśniczych, zastępców nadleśniczych i personelu inżynieryjno - technicznego z wiodącym tematem :" Ekologizacja gospodarki leśnej".

2.4. Wyjazdy naukowo - techniczne i pokazy

Jedną z najbardziej atrakcyjnych form działalności naszego Stowarzyszenia były wyjazdy naukowo - techniczne, jednodniowe oraz kilkudniowe. Celem było zapo­znanie się z nowoczesnymi zakładami, ciekawymi rozwiązaniami organizacyjnymi, technologicznymi w poszczególnych branżach, poznawanie atrakcyjnych krajobrazowo terenów przyrodniczych, pomników przyrody, jak również miejsc historycz­nych, miejsc pamięci narodowej i innych.

Każdego roku tutejszy Oddział organizował jeden wyjazd cztero-, pięcio- dniowy na tereny innych województw oraz kilka wyjazdów jednodniowych, w zasadzie na terenie województwa zielonogórskiego. Ponadto przy pomocy finansowej przed­siębiorstw i zakładów, Koła SITLiD organizowały wycieczki jedno- lub dwu-dniowe na Międzynarodowe Targi Poznańskie, Międzynarodowe Targi Lipskie do dawnej NRD oraz do Węgierskiej Republiki.

Oto kilka przykładów organizowanych wyjazdów:

1970   * pięciodniowa wycieczka na teren województwa bydgoskiego, gdańskiego i                     koszalińskiego - udział wzięło 39 osób,

* dwie wycieczki uczniów Technikum Leśnego. 1984   27 - 29.06.1984 - wyjazdowa kursokonferencja - 33 osoby, do Nadleśnictwa Krotoszyn, Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Zakładu Przemysłu Sklejek w Orzechowie, Nadleśnictwa Jarocin i do Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

1987 -  W 16 kołach SITLiD zorganizowano w sumie 45 wycieczek szkoleniowych o różnej tematyce, z udziałem około 700 uczestników,

Sekcja Leśna zorganizowała dwudniową konferencję na terenie lasów do­świadczalnych w Siemianicach. Temat -„ Wybrane zagadnienia hodowli la­su". Udział wzięło 43 leśników, przedstawiciele wszystkich kół.

1988    Wycieczki do innych zakładów i na różne imprezy wystawiennicze, w su­mie około 16  wyjazdów z udziałem 644 osób.

1990  Wycieczki dla pracowników, w sumie 26, z udziałem 339 osób.

1991  22 wycieczki - 289 uczestników

1992  30 wycieczek - 170 uczestników. Spadek liczby wyjazdów oraz ilości uczestników wynika z ograniczeń finansowych.

1996 08 - 10.05.1996r. wyjazd na imprezę wystawienniczo - targową w lasach Turyngii z wiodącym tematem „ Technika leśna dla proekologicznej gospo­darki". Udział wzięło 50 osób.

1998  02 - 05.09.1998r. wyjazd specjalistyczny do Austrii - udział 46 osób. Pro­gram: zwiedzanie targów leśnych w Klagenfurt, Fabryki Celulozy w Nettingsdorf oraz miast leżących na trasie przejazdu (Salzburg, Ossiach, Linz).

1999  Nowe porozumienie zawarte 25.01.1999r. między Dyrektorem RDLP a Prezydium Zarządów Oddziałów SITLiD i PTL, uregulowało sprawę płat­ności za wyjazdy szkoleniowe. W kosztach wyjazdów będą partycypowały RDLP, Zarząd Oddziału SITLiD i uczestnik szkolenia. W oparciu o te usta­lenia koła zaplanowały na bieżący rok 21 wyjazdów z udziałem 388 uczest­ników.

2.5. Specjalizacja zawodowa techników i inżynierów

Zarząd Oddziału SITLiD pracował nad rozpropagowaniem specjalizacji zawodowej inżynierów i techników. W 1989 roku z Sekcji Leśnej specjalizację I stopnia inży­niera uzyskał jeden kolega, a mianowicie inż. J. Podsiedlik, a z Sekcji Meblarskiej jeden kolega dokonał otwarcia przewodu specjalizacji I stopnia inżyniera. Kilku innych kolegów przygotowywało niezbędne materiały.

Tak więc w działaniach na rzecz specjalizacji zawodowej, tak techników, jak i in­żynierów nie odnotowaliśmy rewelacyjnych efektów.

2.6.      Działalność Klubów Techniki i Racjonalizacji

Przy niektórych kołach terenowych SITLiD działały Kluby Techniki i Racjonaliza­cji, które skupiały w swoich szeregach inżynierów i techników, mających predys­pozycje i wolę działania w poszukiwaniu nowych rozwiązań technicznych i techno­logicznych.

Liczebnie najwięcej Klubów było w 1960 roku, tj. 15, z których część w latach 60 -tych uległa redukcji. W latach 1970 - 1980 pozostało i funkcjonowało 9 Klubów TiR. Liczebna redukcja Klubów była wynikiem reorganizacji nadleśnictw oraz za­kładów przemysłowych.

Mimo napotykanych trudności, działalność Klubów Techniki i Racjonalizacji oce­nia się pozytywnie, a wielu kolegów odnosiło znaczące sukcesy.

Nagrody techniczne NOT otrzymali:

I tak w 1968 roku Zespół w składzie: inż. Leśniak, inż. Zdzisław Król, inż. Kazi­mierz Kąkol, technik Zdzisław Szymański, mgr inż. Henryk Dąbek, Stanisław Stanek - otrzymali zespołową nagrodę NOT - II stopnia, za opracowanie i wprowa­dzenie nowych metod technologicznych, a mianowicie:

•   hermetyzację procesu produkcji,

•   opracowanie i wprowadzenie instalacji odpylającej,

•   opracowanie i wprowadzenie do produkcji agregatu do zanurzania drobnych elementów.

1969       kolega inż. Tadeusz Pączek i kolega Michał Kunik za projekt racjonali­ zatorski „talerzowy element roboczy z płytkami tnąco - spulchniający­ mi do czynnej uprawy gleby".

Kolega Józef Podsiedlik za całokształt działalności w dziedzinie racjo­nalizacji i postępu technicznego.

1970          Kolega   Ludwik Pisarczyk ze Świebodzińskiej Fabryki Mebli za opra­cowanie nowego typu szafkotapczana (typ 400-219)

1971          zespół Świebodzińskiej Fabryki Mebli w składzie: inż. Józef Tabaczyński, mgr W. Muszyński, inż. J. Rozynek, inż. J. Rawicki, H. Matuszew­ski, E. Tabarynowicz, J. Arabczyk, K. Streb, H. Krąjczyński, E. Matkowski za wdrożenie oraz rozszerzenie stosowania do produkcji nowej technologii na wyroby produkowane z polistyrenu granulowego.

1972 Zespól ze Szprotawskich Zakładów Przemysłu Terenowego w składzie: mgr Jan Magda, inż. Stanisław Pajewski, inż. Jan Kruków, mgr inż. Jerzy Laskowski, Czesław Sechafer za tapicerski układ sprężysty.

1975 mgr inż. Witold Gajewski - pracując w zespole, otrzymał wyróżnienie OW NOT za opracowanie i wdrożenie rozwiązania w Zielonogórskich Fabrykach Mebli „Metody analizy wartości".

1983 Zespół w składzie: mgr inż. Wojciech Wendowski, inż. Józef Podsiedlik, mgr inż. Janina Ciuryś, inż. Bolesław Grochowski, mgr inż. Andrzej Gaweł, Hieronim Przymuszała, pod kierownictwem mgr inż. Kazimie­rza Bąka opracował „Sposób na prowadzenie kontroli dokładności nalatywania samolotów przy opryskach, opyłach i nawożeniu lasu". Jako nowatorska, metoda ta została potwierdzona świadectwem racjonaliza­torskim nr 10/82 z dnia 14.01.1983 roku przez Wydział Postępu Technicznego OZLP Zielona Góra. Skuteczność tego sposobu po­twierdziły bardzo dobre wyniki zwalczania gradacji brudnicy mniszki w latach 1982 do 1985. Poskutkowało to dobrą oceną uzyskaną w NOT i uzyskaniem „Zespołowej nagrody technicznej NOT II stopnia" za wy­bitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w 1985 roku.

Do ważniejszych projektów racjonalizatorskich i wynalazczych zalicza się również:

•   karczownik do karpiny przemysłowej według pomysłu Józefa Podsiedlika i Sta­nisława Broniszewskiego,

•   racjonalne wykorzystanie wagonów węglarek do przewozu żerdzi papierniczych
według pomysłu Stanisława Dolaty,

•   nowy sposób zawieszania skrzynki lęgowej dla ptaków według pomysłu mgr inż. Michałka - projekt ten został wyróżniony w Turniejów Młodych MistrzówTechniki w 1974 roku.

1985 „Potrzeba matką wynalazków" - po wielkopowierzchniowych pożarach lasów w 1982 i 1983 roku poszukiwania nowych rozwiązań technologicz­nych i technicznych do uprzątania     spalonych upraw i młodników, a także przygotowania gleby i odnowienia dużych powierzchni, pobudziło wielu praktyków do twórczego myślenia.

I tak: koi. inż. St. Walachowski skonstruował siewnik do wysiewu nasion sosny na powierzchniach pod uprawy. Koi. inż. Józef Podsiedlik skon­struował wał do likwidacji spalonych młodników.

1986 Powołano 10 społecznych doradców technicznych.

1987  W branży meblarskiej opracowano metodę zgazyfikowania mokrych trzcin tartacznych, a wytworzonym gazem opalania kotłów parowych. Koledzy z koła przy Wolsztyńskiej Fabryce Mebli opracowali i wdrożyli urządzenie do brykietowania wiórów i pyłu drzewnego. Brykiety spożyt­kowane są do opalania w kotłowni.

1987 Każdego roku odbywały się giełdy projektów wynalazczych i racjonaliza­torskich. Na giełdach rozpatrzono w sumie 168 pracowniczych projektów wynalazczych, z których 147 przyjęto do realizacji i stosowania.

1990  Koło SITLiD przy OZLP zorganizowało ogólnokrajowy pokaz prototypu kombajnu do przerobu kory na pryzmach kompostowych.

1991     Ograniczenia finansowe nie pozwoliły na dalsze propagowanie pracowni­czego ruchu wynalazczego w dotychczasowej formie, w związku z czym działalność ta ustała. Ponadto prywatyzacja zakładów, głównie w przemy­śle drzewnym oraz meblarskim, ograniczyła wymianę doświadczeń, wręcz spowodowała utajnienie procesów technologicznych - rozpoczął się wy­ścig o produkcję, o zyski, o zwycięstwo nad konkurentem.

2.7.     Prace przed Kongresem Leśników Polskich

W odpowiedzi na apel Komitetu Organizacyjnego Kongresu Leśników Polskich, z 29.09.1996 roku Zarząd Oddziału SITLiD w Zielonej Górze wyłonił Regionalny Komitet Kongresowy. W myśl wskazań „Regulaminu Kongresu Leśników Pol­skich", Regionalny Komitet ustalił wykaz 50 osób, którym powierzono status de­legatów. Następnie wytypowano spośród delegatów grupę osób, którym Komitet zaproponował przygotowanie doniesień (krótkich referatów). Propozycja opraco­wania doniesień - referatów przyjęło 13 osób, z którymi ustalono tematykę i tytuły opracowań. Należy stwierdzić, że opracowania z tutejszego terenu reprezentowa­ły grupy tematyczne, ujęte we wszystkich sześciu sekcjach Kongresu. W Kongresie Leśników Polskich , który odbył się w dniach 24 - 26 kwietnia 1997 roku udział wzięło 50 leśników i przedstawicieli przemysłu płytowego i drzewne­go.

2.8.      Wydawnictwa

Zarząd Oddziału SITLiD nie prowadził działalności wydawniczej, natomiast czyn­ny udział członków Stowarzyszenia w opracowaniu umożliwił w 1952 roku wyda­nie przez Dyrekcję następujących opracowań i instrukcji:

1.  „ Tymczasowa instrukcja bezpieczeństwa pracf.

2.  „ Tymczasowa instrukcja ścinki i wyróbki drewna".

3.  „ Tabela norm i warunków technicznych dla sortymentów drzewnych".

W 1982 roku, w czasie rozpoczynającej się na terenach tutejszego Okręgowego Zarządu lasów Państwowych, wielkiej gradacji brudnicy mniszki, zespół kolegów z Wydziału Zagospodarowania Lasu, pod kierownictwem mgr inż. Kazimierza Bąka, opracował:

4. „Ramowe wytyczne w sprawie organizacji akcji zwalczania brudnicy mniszki na terenie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Zielonej Górze".

Opracowanie to stało się podstawą do przygotowania i prowadzenia akcji zwalcza­nia szkodnika na tutejszym terenie.

W 1984 roku koledzy, pod kierownictwem mgr inż. Kazimierza Bąka opracowali zasady prowadzenia gospodarki w lasach zielonogórskich, wielostronnie zagrożo­nych przez czynniki szkodotwórcze. Wydane przez OZLP materiały na Konferen­cję Nadleśniczych pt:

5. „Biologiczna zabudowa lasów zielonogórskich w świetle istniejących zagrożeń".

3.0. POPULARYZACJA I PROMOCJA LEŚNICTWA ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Działania popularyzujące ochronę lasów i środowiska przyrodniczego Zarząd Od­działu podejmował w wielu kierunkach i tak:

1) w środkach masowego przekazu - artykuły w prasie, wystąpienia w radiu i tele­wizji,

2) na spotkaniach z młodzieżą szkolną z okazji „Dni Lasu", prelekcje, zabawy,
konkursy o tematyce ochrony przyrody,

3) przekazane opracowania do władz lokalnych nt. zagrożeń spowodowanych imisjami przemysłowymi w leśnictwie i rolnictwie,

    4) czuwanie nad realizacją programu zabudowy biologicznej lasów,

5) konferencje dla nauczycieli biologii,  połączone ze zwiedzaniem ciekawych
obiektów przyrodniczych,

6) za działania szczególnie ważne w ochronie lasu należy uznać uporządkowanie w
ciągu roku drewna, z cięć sanitarnych po klęsce wiatrołomów, która nawiedziła tutejsze tereny w listopadzie 1984 roku  i w styczniu 1985 roku. W sumie pozyskano 270 tys. m3 wywrotów i złomów.

A oto kilka przykładów podejmowanych działań promocyjnych przez Zarząd Od­działu i Koła:

1987 Koło SITLiD przy Nadleśnictwie Nowa Sól w oparciu o posiadane materia­ły z monitoringu, przygotowało dla komisji d/s Ochrony Środowiska Gmin­nej Rady Narodowej w Siedlisku opracowanie dotyczące zagrożenia imisjami przemysłowymi, emitowanymi przez Legnicko - Głogowski Okręg Miedziowy. Występujące tam szkody są znaczne, widoczne w lasach a tak­że w gospodarce rolnej.

Tematyka ochrony środowiska omawiana z młodzieżą szkolną na spotka­niach z okazji „Dni lasu - 1987". Z tej okazji koła terenowe podjęły różno­rodne działania propagujące poza produkcyjne funkcje lasu, pełnione na rzecz społeczeństwa i tak:

- zorganizowano 118 pogadanek dla 6290 słuchaczy,

- wyświetlono filmy o tematyce leśnej dla 3220 osób,

- zorganizowano i przeprowadzono 13 konkursów o tematyce leśnej dla
2128 dzieci.

1988  Koło przy Nadleśnictwie Szprotawa na zorganizowanym spotkaniu dla na­uczycieli biologii szkół podstawowych i średnich w Szprotawie, zaprezen­towało opracowanie członka tego Koła, nt: „Zachowanie lasu w warunkach wzrosty zagrożenia środowiska na skutek immisji przemysłowych".

1989  W dniu 20.06.1989 roku odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddzia­łu, poświęcone ochronie środowiska  w województwie zielonogórskim. W programie prelekcje o prowadzonych badaniach w tym zakresie przez In­stytut Inżynierii Sanitarnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze,połączone ze zwiedzaniem laboratorium.

1993 Zarząd Oddziału, na prośbę Kuratora Oświaty i Zarządu Wojewódzkiego LOP, zorganizował konferencję terenową dla nauczycieli biologii liceów ogólnokształcących, pt: „Nauka o środowisku a baza szkoleniowa w tere­nie". W konferencji, połączonej ze zwiedzaniem ciekawych, pod względem dydaktycznym, obiektów leśnych, wzięło udział 35 nauczycieli. Tę działal­ność, za zgodą Dyrektora, zamierzano rozszerzyć na nauczycieli szkół pod­stawowych.

W następnych latach odbyły się kolejne 3 sympozja dla nauczycieli, z udziałem 110 osób.

4.0. OBJAZDY TERENOWE /POZNAWCZE/ DLA LEŚNIKÓW I DRZEWIARZY Z ZAGRANICY

Organizowane przez zagranicę wycieczki na tutejszy teren lub będące przejaz­dem, ale z cząstkowym programem leśnym na Ziemi Lubuskiej, były podejmowa­ne zawsze z odpowiednio urozmaiconym programem, nie tylko fachowym - le­śnym, ale także ogólnopoznawczym. Należy podkreślić, że przyjazdy leśników z państw zachodnich na szerszą skalę rozpoczęły się w połowie lat 80-tych. Wcze­śniej dość częste i ścisłe kontakty utrzymywane były z leśnikami niemieckimi z byłej NRD.

A oto kilka przykładów podejmowanych przez tutejszy Zarząd Oddziału, wycie­czek zagranicznych:

1987  Przygotowany program i prowadzenie 3-dniowej wycieczki leśników an­
gielskich, na obszarze OZLP Zielona Góra.

1988  Koledzy z Koła przy Nadleśnictwie Torzym przygotowali pokaz sprzętu do
prac leśnych dla leśników z NRD i grupy leśników z Koreańskiej Republiki
Ludowo - Demokratycznej.

Zarząd Oddziału przygotował program i podejmował wycieczki:

    •   50 - osobową wycieczkę leśników z Norwegii (2 dni)

•   8 - osobową grupę leśników - hodowców i ochroniarzy z okręgu Cottbus
w NRD (1 dzień),

•   30 - osobową grupę nauczycieli i uczniów szkoły leśnej z Bernau (Niem­
cy - NRD, 2 dni).

1994 13-14.06.1994r. Zarząd Oddziału przygotował 2 - dniowy program tereno­wy i podejmował grupę 35 osób, absolwentów leśnej szkoły pomaturalnej w Danii.

5.0.   DZIAŁALNOŚĆ    STOWARZYSZENIA    NA    RZECZ INTE­GRACJI KADRY INŻYNIERYJNO - TECHNICZNEJ BRANŻ DRZEWNEJ I LEŚNEJ

Integracyjna działalność dla załóg i ich rodzin organizowana była w poszczegól­nych zakładach, wspólnie przez działające tam organizacje, tzn. ZZ, SITLiD itd. Najczęstsza forma to zabawy z okazji „Dni Lasu", wycieczki na różne imprezy wy­stawiennicze, konkursy, zawody specjalistyczne np. drwali, drużyn pożarniczych itp.

Ważnym elementem integracyjnym załóg były uroczystości rocznicowe, obcho­dzone w zakładach i nadleśnictwach, np. 40 - lecie i 50 - lecie istnienia tu na zie­miach zachodnich.

5.1.     Współpraca z młodzieżą szkół leśnych i innych

Troską Zarządu Oddziału było otaczanie odpowiednią opieką absolwentów, odby­wających wstępny staż pracy. Istotą zainteresowania było, by stażysta był kiero­wany do pracy pod opieką wysokiej klasy fachowca, jak również zapewnienie mło­dym pracownikom znośnych warunków bytowych.

W latach 60 - tych Zarząd Oddziału przygotował programy wycieczek dla młodzie­ży Technikum Leśnego w Rzepinie i Rogozińcu.

W latach 80 - tych po reorganizacji, pod opieką tutejszego Zarządu Oddziału pozo­stało Technikum Leśne w Rogozińcu. Kontynuowano nadal organizację wycieczek do ciekawych obiektów na obszarze Zielonogórskiej Dyrekcji Lasów Państwowej, jak również poza jej granice. W czasie trwania nauki przekazywane były do szkoły materiały pomocnicze w nauce.

Koło SITLiD przy Nadleśnictwie Babimost (przyszkolne) jest inicjatorem licznych spotkań z młodzieżą Technikum Leśnego w Rogozińcu.

Ciekawą imprezę dla młodych pracowników urządzało Koło SITLiD wespół z ZZ Wolsztyńskiej Fabryki Mebli, a mianowicie uroczyste „pasowanie na pracownika Wolsztyńskiej Fabryki Mebli".

W trakcie pracy organizowane są różne szkolenia dla pracowników w Nadleśnic­twach, a dla wybranych grup szkolenia specjalistyczne, z oderwaniem od pracy, w Ośrodku Szkoleniowym w Ochli.

5.2. Współpraca z zagranicznymi organizacjami społeczno zawodowymi

Współpraca naukowo techniczna i wymiana doświadczeń, jako stały element kon­taktów, do roku 1988 kontynuowane były w zasadzie z Niemcami z NRD. Tutejszy Zarząd Oddziału ścisłe kontakty utrzymywał z leśnikami z pogranicza i z nimi w czasie różnych spotkań, w różnych składach osobowych, realizowana była współ­praca i wymiana poglądów. Niezależnie od tego koła naszego Stowarzyszenia, utrzymywały bezpośrednie kontakty z organizacjami, które funkcjonowały w za­kładach NRD. Dopiero w 1988 roku kontakty z zagranicą stały się bardziej otwar­te na kraje zachodnie (RFN, Austria, Szwecja).

Oto kilka przykładów dłuższej czasowo, współpracy i wymiany doświadczeń z or­ganizacjami zagranicznymi:

1985 Członkowie kół naszego Stowarzyszenia z 6 nadleśnictw utrzymują stałe kontakty z jednostkami równorzędnymi z pogranicza NRD. Koledzy ci organizują spotkania po naszej stronie, a także są zapraszani za granicę. Każdy taki pobyt wiąże się z przygotowaniem odpowiedniego programu fachowego i ogólno - kulturalnego. Na przykład w 1985 roku na­si koledzy podejmowali 50 osób z NRD, a 27 członków naszego Stowarzy­szenia rewizytowało naszych kolegów w Niemczech. Wymiana ta w róż­nych składach personalnych i liczebnych, kontynuowana była do roku 1989.

1988 Początek wymiany z leśnikami z RFN, tzw. praktyki dwutygodniowe. Z tu­
tejszego terenu, jako pierwszy wyjechał kolega mgr inż. Suchorowski z
Nadleśnictwa Świebodzin i on też przyjmował na dwa tygodnie leśnika z
Niemiec. Była to tzw. wymiana bez kosztów.

Od 25.09.1988 roku do 03.10.1988r. grupa 20 osobowa leśników z terenu zielonogórskiego przebywała na terenie górnej Austrii i Salzburga, a pro­gram przygotował i gościł tamtejszy związek leśników.

1989  W dniach 20.05 - 28.05.1989 r. Zarząd Oddziału, w ramach rewizyty gościł 21 osób - leśników z Austrii.

W sekcji meblarskiej zorganizowano trzy wyjazdy do zagranicznych produ­centów mebli szkieletowych.

1989  16.08.1989r. Zarząd Oddziału zawarł umowę z Urzędem Leśnym w Berli­
nie Zachodnim, która określała możliwość utrzymywania kontaktów i wza­jemnej wymiany grup leśników z Berlina i tutejszego   terenu. Pierwsze spotkanie odbyło się od 28.09.1989 do 01.10.1989r. 15 - osobowa grupa leśników z Berlina przybyła w odwiedziny na nasz teren - do Łagowa.

1990  W dniach od 28 do 31.05.1990r. 15 - osobowa grupa leśników z tutejszego
Oddziału przebywała na spotkaniu w Berlinie. Program fachowy związany z
problemami gospodarki leśnej w obrębie miasta, a program ogólny bardzo
ciekawy. Te spotkania w różnych składach osobowych, na tutejszym terenie i w la­sach Berlina kontynuowane były do 1994 roku.

Najbardziej ożywione kontakty i współpraca utrzymywane były z leśnikami nie­mieckimi z Urzędu d/s Gospodarki Leśnej w Peitz. W czasie kadencji 1994 - 1997 odbyło się, w różnych składach osobowych, 7 spotkań po obu stronach granicy, w których udział brali członkowie Zarządu Oddziału. Wymiernym efektem współ­pracy przygranicznej jest zainicjowany pro przygranicznej pod nazwą: „EUROLAS", który uzyskał poparcie Unii Europejskiej, a ujęte w progra­mie budowy i zakupy inwestycyjne, wsparte zostały kwotą 600.000 ECU.

6.0. WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNO -ZAWODOWYMI I ZWIĄZKOWYMI

Zarząd Oddziału SITLiD utrzymywał i nadal utrzymuje bliski kontakt z Zarządem Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego. Wyrazem tego jest udział naszych członków we władzach Zarządu PTL. Organizacje te wykorzystują wspólnie moż­liwości w organizowaniu wycieczek i narad naukowych oraz uroczystości okazjo­nalnych. Wyrazem dobrej współpracy jest wspólne porozumienie, zawarte 25.01.1999 roku między Dyrektorem RDLP i Zarządem Oddziału SITLiD i PTL w sprawie organizacji i płatności za wyjazdy szkoleniowe.

Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody układa się szczególnie dobrze. Nasze Sto­warzyszenie czynnie włączało się każdego roku do akcji „Dni Lasu i Zadrzewień" poprzez wygłaszanie prelekcji i pogadanek w szkołach. Zarząd Oddziału SITLiD wspiera LOP finansowo, przeznaczając stosowne kwoty na nagrody dla zwycięz­ców konkursu, ogłaszanego dla młodzieży pt. „Mój las". Np. w 1991 roku Zarząd Oddziału SITLiD przeznaczył na ten cel 200 tys. zł. Bardzo ścisłą współpracę z LOP umożliwia także obecność naszych kolegów we władzach wojewódzkich Ligii Ochrony Przyrody.   Są to:

•   kol. mgr inż. Wojciech Wendowski - Vice Prezes WZLOP,

•   mgr inż. Anna Niemiec, mgr inż. Albin Kwaśnicki - przewodniczący komisji re­wizyjnej,

•   kol. mgr inż. Kazimierz Bąk - członek komisji rewizyjnej.

Bardzo ważną rolę w kształtowaniu działań w ochronie przyrody i środowiska spełnia Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody, jako organ doradczy Wojewody. Przed reorganizacją administracji terenowej, w 20 - osobowej komisji, aż 8 osób reprezentowało nasze Stowarzyszenie. Byli to:

 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

KONKURS "MÓJ LAS"

KONKURS "MÓJ LAS"

Konkurs "Mój Las" organizowany jest przez Zarząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: regionalnym (I etap) i centralnym (II etap). W konkursie biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych; podzieleni na cztery kategorie wiekowe. Tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianej ochrony przyrody i środowiska, pracy leśników, gospodarki leśnej oraz wykorzystania surowca drzewnego.

 

XXIX EDYCJA - 2015 / 2016

KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
pod hasłem

MÓJ LAS

 

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy

1.

Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących tematów następuje w dniu 2 czerwca 2015 r.

2.

Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD.

3.

Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap - na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD

4.

Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie,  w terminie do 30 listopada 2015 roku.

5.

Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające sie z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.

 

5.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.

 

5.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.

6.

Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
- wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy,
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.

7.

Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.

8.

Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP  lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2016 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.

9.

Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2016 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.

10.

Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.

11.

Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.

12.

Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.

13.

Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.

14.

Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2016 roku

15.

Lista sponsorów ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.


2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych 

1.

Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Wymagane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.

2.

W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.

3.

Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.

4.

Do uznania autora pracy pozostawia sie formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 0,5 kg.

5.

Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.

6.

Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.

7.

Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.

8.

Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

3. Tematyka konkursu 

Tematy konkursu ustalone w XXVIII edycji 2015/2016 dla każdej kategorii wiekowej:  

1.

kategoria I   - Piętra lasu i ich mieszkańcy

2.

kategoria II  - Grzyby polskich lasów

3.

kategoria III - Las miejscem pracy, wypoczynku i ostoją dzikiej przyrody

4.

kategoria IV - Las -- moja naturalna siłownia


Tematy XXIX edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

4. Uczestnictwo w konkursie

W konkursie "Mój Las" mającym na celu:

§  poszerzanie wiedzy przyrodniczo - ekologiczno - leśnej

§  promowanie walorów przyrodniczo - turystycznych polskich lasów

§  podejmowanie działań na rzecz ochrony  środowiska

może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych - ogólnokształcących i zawodowych.

 


Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I

- młodzież szkół podstawowych klas I - III

Kategoria II

- młodzież szkół podstawowych klas IV-VI

Kategoria III

- młodzież gimnazjów

Kategoria IV

- młodzież ponadgimnazjaknych szkół ogólnokształcących i zawodowych.

 5. Postanowienia końcowe

W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.

Autorzy prac - uczestnicy konkursu, którzy zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w poprzedniej edycji konkursu nie mogą uczestniczyć w następnej , kolejnej edycji, w tej samej kategorii wiekowej.

Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.

Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.

Uczniowie biorący udział w konkursie "Mój Las" oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu "Mój Las".