Wydawca treści Wydawca treści

DROGI LEŚNE - POTENCJAŁ ROZWOJU SPOŁECZNYCH FUNKCJI LASU

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Zarząd Oddziału SITLiD w Zielonej Górze oraz Zarząd Oddziału PTL w Zielonej Górze zapraszają na konferencję naukową pt. „Drogi leśne – potencjał rozwoju społecznych funkcji lasu”, która odbędzie się 7 września 2018 r. w Mostkach k. Świebodzina.

Spotkanie będzie towarzyszyć Targom Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska EKO-LAS, którego partnerem strategicznym jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Targi EKO-LAS to największe w Europie środkowo-wschodniej wydarzenie sektora usług leśnych. Uczestnictwo w  targach stanowi okazję do zapoznania się z najnowszymi technologiami i trendami w szeroko pojętej branży leśno-drzewnej. Więcej szczegółów znajduje się na stronie Organizatora (link). Dla grup zorganizowanych (min. 15 os.), organizatorzy zapewniają bezpłatny wstęp oraz miejsce parkingowe dla autokarów. Zgłoszenia należy przesłać do 31 sierpnia br. (link - regulamin oraz formularz zgłoszeniowy).

PROGRAM KONFERENCJI

Moski k. Świebodzina, 7 września 2018 r.

godz. 12:00- 14:30

Wprowadzenie

Wojciech Grochala, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Tematy badawcze w zakresie drogownictwa leśnego – najnowsze technologie

Andrzej Czerniak, Katedra Inżynierii Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Udostępnianie dróg leśnych

Grzegorz Trzciński, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Udostępnianie lasu – ścieżki, drogi rowerowe operaty drogowe i turystyczne

Radosław Sroga, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu

Dyskusja i podsumowanie konferencji

*udział w konferencji jest bezpłatny

(Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszanie chęci uczestnictwa na adres e-mail eugeniusz.kielczawa@zielonagora.lasy.gov.pl)


Wybraliśmy zwycięzców etapu regionalnego.

Wyłoniliśmy zwycięzców regionalnego etapu konkursu „Mój Las" – organizowanego wspólnie przez Ligę Ochrony Przyrody i SITLiD.

Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy od najmłodszych uczestników, uczniów pierwszych trzech klas szkół podstawowych, którzy przygotowali prace plastyczne na temat „Dzień i noc w lesie". Mali twórcy zaskoczyli nas swoją pomysłowością i kreatywnością. Bardzo trudno było wybrać najlepsze dzieła spośród 25 nadesłanych. Po burzliwych dyskusjach wytypowano pracę Liliany Cieślak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku, która ujęła nas bogactwem i różnorodnością materiałów wykorzystanych w swojej interpretacji tematu, oraz „teatrzyk", niezwykle oryginalną aranżację, który wykonał uczeń Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Lubsku, Kamil Ratajczyk. Trzecim laureatem jest Paulina Schaeffer z Zespołu Szkół w Ciosańcu z filią w Łupicach.

Przedstawiciele kolejnych kategorii wiekowych musieli przedstawić rozbudowane formy prezentacji tematów. I tak uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych mieli za zadanie opisać (z możliwością dołączenia rysunków lub zdjęć) „Drzewo i jego funkcje w przyrodzie". Dostaliśmy łącznie 6 opracowań, a 2, które postanowiliśmy nagrodzić są autorstwa: Wiktorii Białek i Mileny Helwig (obie są uczennicami Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzepielowie). 

W tym roku zabrakło prac gimnazjalistów. Mamy nadzieję, że wezmą udział w kolejnej edycji. Najstarsi uczestnicy, czyli uczniowie ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i zawodowych, opisywali temat: „Gospodarka leśna, a sukcesja naturalna – za i przeciw". Do kolejnego etapu przechodzi interpretacja Katarzyny Szturomskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.

Gratulujemy wyróżnionym osobom i dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Mieliśmy twardy orzech do zgryzienia przy wytypowaniu zwycięzców! Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach. Tegoroczny „Mój Las" to konkurs jubileuszowy, trzydziesty.

Prace plastyczne, które wpłynęły na konkurs i nie powalczą w etapie centralnym, można od dziś podziwiać w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze (ul. gen. J. Dąbrowskiego 14). Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy.

tekst: Urszula Kaczała


XXX edycja konkursu Mój las

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy

1. Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących tematów następuje w dniu 3 czerwca 2016 r.
2. Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD.
3. Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap - na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD
4. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie,  w terminie do 30 listopada 2016 roku.
5. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające sie z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
  5.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.
  5.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
6. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
- wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy,
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.
7. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
8. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP  lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2017 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.
9. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2017 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
10. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
11. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
12. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
13. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
14. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2017 roku
15. Lista sponsorów ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.


2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych 

1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Wymagane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia sie formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem Autora wraz z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.
6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

3. Tematyka konkursu

Tematy konkursu ustalone w XXX edycji 2016/2017 dla każdej kategorii wiekowej:  

1. kategoria I   - Dzień i noc w lesie
2. kategoria II  - Drzewo i jego funkcje w przyrodzie
3. kategoria III - Znaczenie drewna dla lasu i ludzi
4. kategoria IV - Gospodarka leśna a sukcesja naturalna - za i przeciw


Tematy XXX edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

4. Uczestnictwo w konkursie

W konkursie "Mój Las" mającym na celu:

  • poszerzanie wiedzy przyrodniczo - ekologiczno - leśnej
  • promowanie walorów przyrodniczo - turystycznych polskich lasów
  • podejmowanie działań na rzecz ochrony  środowiska

może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych - ogólnokształcących i zawodowych.

 


Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I - młodzież szkół podstawowych klas I - III
Kategoria II - młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III - młodzież gimnazjów
Kategoria IV - młodzież ponadgimnazjaknych szkół ogólnokształcących i zawodowych.

 

 5. Postanowienia końcowe

W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac - uczestnicy konkursu, którzy zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w poprzedniej edycji konkursu nie mogą uczestniczyć w następnej , kolejnej edycji, w tej samej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie "Mój Las" oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu "Mój Las".

 


Lista laureatów XXIX edycji Konkursu „MÓJ LAS” 2015/2016

Prezentujemy laureatów Konkursu „MÓJ LAS" 2015/2016

Kategoria I

temat: „Piętra lasu i ich mieszkańcy"

I nagroda

 
   

Julia Sujka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Syrokomli w Radomiu

 

Opiekun pracy Pani Lidia Michalska

   

Dwie równorzędne II nagrody

 
   

Eryk Urbaniec

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie

 

Opiekun pracy Pani Małgorzata Szczerba

   

Maciej Markowski

Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

 

Opiekun pracy Pani Małgorzata Jarczewska

   

III nagroda  

 
   

Julia Błachowicz                               

Szkoła Podstawowa w Kucharach

 

Opiekun pracy Pani Aldona Tomzik

   

Dwa równorzędne wyróżnienia

 
   

Natan Gołąbek

Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku

 

Opiekun pracy Pani Grażyna Stanuch

   

Rafał Kędzierski             

Szkoła Podstawowa im. Gen. F. Kamińskiego w Maciejowie Starym

 

Opiekun pracy Pani Alina Ciasnocha

 

Kategoria II

temat: „Grzyby polskich lasów"

I nagroda

 
   

Anna Placek                 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie

 

Opiekun pracy Pani Iwona Kuch

   

Dwie równorzędne II nagrody

 
   

Anna Bembenista

Szkoła Podstawowa nr 1 w Płocku

 

Opiekun pracy Pani Barbara Dymek

Karolina Brzoza                                   

Szkoła Podstawowa im. Janka Zawiszy w Przedborzu

 

Opiekun pracy Pani Dorota Gil

   

III nagroda

 

Krystian Wlizło

Szkoła Podstawowa im. Gen. F. Kamińskiego w Maciejowie Starym

 

Opiekun pracy Pani Teresa Puchala

 

Kategoria III

temat: „Las miejscem pracy, wypoczynku i ostoją dzikiej przyrody"

I nagrody nie przyznano

   

II nagroda

   
     

Julia Cesarz

Gimnazjum nr  10 im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie

 
 

Opiekun pracy Pani Beata Tutaj

 
     

Trzy równorzędne III nagrody

   
     

Dominika Chmiel               

Gimnazjum nr 10 im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie

 
 

Opiekun pracy Pani Beata Tutaj

 

Daria Gregrowicz

Zespół Szkół w Puchaczowie Gimnazjum im. Jana Pawła II

 
 

Opiekun pracy Pani Celina Michalska

 
     

Michał Górecki

Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą

 
 

Opieukn pracy Pani Katarzyna Górecka

 
     

Wyróżnienie

   
     

Karolina Stacharska                                    

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie

 
 

Opiekun pracy Pani Celina Michalska

 

 

Kategoria IV

temat: „Las - moja naturalna siłownia"

 

I nagroda                               

 
   

Agata Puchala

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Lublinie

 

Opiekun pracy Pani Edyta Cywińska

   

II nagroda                 

      

   

Kinga Nowak

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

 

Opiekun pracy Pani Grażyna Kurzawa

   

Trzy równorzędne III nagrody

 
   

Dominika Jarosz

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

 

Opiekun pracy Pani Iwona Skoczylas-Piłat

Filip Dorian Drabik

Zespół Szkól nr 3. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku

 

Opiekun pracy Pani Małgorzata Pietrzak

Dawid Kamiński

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie

 

Opiekun pracy Pani Jolanta Abramowska

   

Wyróżnienie

 
   

Martyna Jagusz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Grudziądzu

 

Opiekun pracy Pani Katarzyna Weidebach

 

 

 

 

 


KONKURS "MÓJ LAS"

Konkurs "Mój Las" organizowany jest przez Zarząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: regionalnym (I etap) i centralnym (II etap). W konkursie biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych; podzieleni na cztery kategorie wiekowe. Tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianej ochrony przyrody i środowiska, pracy leśników, gospodarki leśnej oraz wykorzystania surowca drzewnego.

 

XXIX EDYCJA - 2015 / 2016

KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
pod hasłem

MÓJ LAS

 

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy

1.

Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących tematów następuje w dniu 2 czerwca 2015 r.

2.

Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD.

3.

Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap - na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD

4.

Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie,  w terminie do 30 listopada 2015 roku.

5.

Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające sie z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.

 

5.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.

 

5.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.

6.

Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
- wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy,
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.

7.

Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.

8.

Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP  lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2016 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.

9.

Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2016 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.

10.

Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.

11.

Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.

12.

Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.

13.

Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.

14.

Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2016 roku

15.

Lista sponsorów ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.


2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych 

1.

Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Wymagane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.

2.

W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.

3.

Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.

4.

Do uznania autora pracy pozostawia sie formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 0,5 kg.

5.

Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku i klasy Autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.

6.

Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.

7.

Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.

8.

Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

3. Tematyka konkursu 

Tematy konkursu ustalone w XXVIII edycji 2015/2016 dla każdej kategorii wiekowej:  

1.

kategoria I   - Piętra lasu i ich mieszkańcy

2.

kategoria II  - Grzyby polskich lasów

3.

kategoria III - Las miejscem pracy, wypoczynku i ostoją dzikiej przyrody

4.

kategoria IV - Las -- moja naturalna siłownia


Tematy XXIX edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

4. Uczestnictwo w konkursie

W konkursie "Mój Las" mającym na celu:

§  poszerzanie wiedzy przyrodniczo - ekologiczno - leśnej

§  promowanie walorów przyrodniczo - turystycznych polskich lasów

§  podejmowanie działań na rzecz ochrony  środowiska

może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych - ogólnokształcących i zawodowych.

 


Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I

- młodzież szkół podstawowych klas I - III

Kategoria II

- młodzież szkół podstawowych klas IV-VI

Kategoria III

- młodzież gimnazjów

Kategoria IV

- młodzież ponadgimnazjaknych szkół ogólnokształcących i zawodowych.

 5. Postanowienia końcowe

W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.

Autorzy prac - uczestnicy konkursu, którzy zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w poprzedniej edycji konkursu nie mogą uczestniczyć w następnej , kolejnej edycji, w tej samej kategorii wiekowej.

Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.

Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.

Uczniowie biorący udział w konkursie "Mój Las" oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu "Mój Las".